መበል 40 ዓመት ልደት ህወሓት

Selam Steel Factory

ኣብ ኹሉ ብኹሉ ኤሌክትሮኒክስ

ኣብ ኹሉ ብኹሉ ኤሌክትሮኒክስ

Great Performance

You'll be surprised to see the Final Results of your Creation & would crave for more.

ዝተመቻቸወ አግልግሎት

ሕጉስ ይኹኑ

ሬድዮ ምክትታል ፣ ጋዜጣ ወይምድማ ቦርድ ምንባብ ዝገላግሎም ብአማራፃነት ዝጥቀምሉ ኩሎም ምልክታታት ስራሕን ጨረታታት አብ ሓድ ዝተማኣከለ ቦታ አብ ዝመርፅዎ ሰዓትን ቦታን ኮይኖም ይክታትሉ

/

Welcome to Milkta.com

Everything you need to know about us.

ስራሕ ደላይይ?

ኩሎም ምልክታት ኣብዚ ክትርከብዎም ይክእሉ/እላ።
ዝሐሸ ኣማራፂታት ብምጥቃም ዕድሎም/ለን የስፍሑ/ሓ ን ይሞኩሩን/ክራን። ክፍቲ ስራሕቲታት ብምክትታል ንባዕለም/ን ን ኣብ ቀረባ ንዝፍለጥዎ/ኦ ሰባት ብምንጋር ዕድሎምን ዕድሎ ፈተውቶምን/ተን የስፍሑ/ሓ።

ብነፃ ይመዝገቡ .

ወናኒ ትካል ድዮም?

ዝተፈላለዩ ጨረታታት ኣብዚ ከምዝረክቡ ይፈልጡ/ጣ ‘ዮም/የን። እንድሕር ተመዝጊቦም እቶም ዝወፁ ጨረታታት ንኦም/ንኣን ዝምልከቱ ጥራሕ መሪፁ ዘርኢ ሓባሪን ሰርች ዝገብሩሉ/ራሉ ከምኡውን ናብ ኢሜይል ኣድራሻኦም/አን ዝወፁ ስራሕቲ ዝፍልጥ ድሕሪ ዝተወሰን እዋን ድማ ናብ ሞባይሎም እቲ ሓበሬታ ዝልእክ ቴክኖሎጂ ዝረክቡ/ባ ንስርሖም/ሐን እውን ኣሳልጦ ይህቦም/በን ‘ዩ። ንምምዝጋብ ዝከፍልዎ/ኦ ብጣዕሚ ርትዓዊ ዝኮነ ክፍሊት ጥራሕ ‘ዮ። ንምዝጋብ ብኣድራሻና ይርከቡና!

ጨረታ ንምክትታል ይመዝገቡ.

ምልክታ ስራሕ/ጨረታ ክልጥፉ ይድልዪ?

ዝሐሸ ተበፃሕነት ዝለዎ 24X7 ኣገልግሎቱ ዘይቋረፅ። ተገልገለቲ ኣብ ዘለውዎ ቦታ ኮይኖም ክክታተሉ ዝክእሉ፣ ሓደሽቲ ቴክሎሎጂታት ዝጥቀምን ንተገልገልቲ ምቹ ኮይኑ ብዝተፋላለዩ ቋንቋታት ብኣማራፅነት ዝቀረበ ናይ ስራሕን ጨረታ ምልክታታት ዝወፅሉ ዌብ ፖርታል ‘ዩ።
ስራሕ ይዘርጉሑ .

ምልክታ ስራሕ
ምልክታ ጨረታ
ዝሽወጥ
ኣርኢ
Milkta.com SUPPORT and BLOG All your Questions answered in one place. See More

About Milkta

Powerful Layout with Responsive functionality that can be adapted to any screen size.

Job Alerts

Looks beautiful & ultra-sharp on Retina Displays with Retina Icons, Fonts & Images.

Job posting on Milkta

Milkta Membership

Milkta provides support for Native HTML5 CSS3 that can be added to a Full Width Background.

Website Issues

Display your Content attractively using Parallax Sections that have unlimited customizable areas.

Endless Possibilities

Complete control on each & every element that provides endless customization possibilities.

ተገልገልቲ ኣብ ዝጥዕሞም ሰዓትን ቦታን
Image

Responsive Layout

Powerful Layout with Responsive functionality that can be adapted to any screen size. Resize browser to view.

Image

Retina Ready Graphics

Looks beautiful & ultra-sharp on Retina Screen Displays. Retina Icons, Fonts & all others graphics are optimized.

Image

Powerful Performance

Canvas includes tons of optimized code that are completely customizable and deliver unmatched fast performance.

ስፖንስርታትና

The ways ideas spread.
Milkta Logo