ሐምሌ 4, 2009

... ፖሊስ ካምፕ ህንፃ ብብርኪ 8 ደቀቅቲ ንግዲ ትካላት ናይ ኮንስትራክሽን ማሕበራት ብግልፂ አጫሪቱ አወደዲሩ ከስርሕ ይደሊ

1 ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ናይ ስራሕ ተኮነተርቲ ዝተዉሃበ ምዝገባ ካርድ :ፍቃድ ንግዲ ስራሕ :ምስክረ ወረቀት ምዝገባ መቅረባይነት : ምስክረ ወረቅት ተወሳኬ እሴት ታክስ :ናይ ዝሐለፈ ወርሒ ናይ ቫት ድክለሬሽን…

ሰኔ 27, 2009

... ኣብ ዝተፈላለዮ ቦታታት ዝትከሉ ተክልታት ብጨረታ ኣጫሪቱ ክገዝእ ይደሊ

ተጫረቲ ከማልእዎ ዝግብኦም

1 ናይ ጨረታ መክበሪ 5000 ቅርሺ ከትሕዙ ዝክእሉ

2 ናይ ጨረታ ተዓዋታይ ኣብ ዉሽጢ 5 መዓልቲ ዉዕሊ ክኣስር ዝክእል

3 ናይ…

ሐምሌ 30, 2009

... ዘድሊ ናይ መኪና መለዋወጢ ኣቅሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

  • ካብዚ ቐፂሉ ዘሎ መስፈርቲ እተማልኡ ተወዳደርረቲ ዘይምለስ 50 ብር ብምክፋል ትካል ዘዳለዎ ጨረታ ሰነድ ብምዕዳግ ንክትወዳደሩ ንዕድም

1 ብዘርፉ ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግድ ፍቓድ…

ሐምሌ 30, 2009

... ፅሕፈት ፖሊስ አብ መዕረፊ ተጠርጠርቲ ዝርከቡ ቀለብ ባኒ : ናይ ቀለም ምምላእ : ናይ ሞተራትን ፅገና ናይ ዓመት ዉዕሊ ብጨረታ ከወዳድር ይደሊ

1 ቫት /VAT/ ተመዝጋቢ ኮይኑ ወርሒ የካቲት 2009 ዓ/ም ናይ ቫት ዲክለሬሽን : ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ 2009 ዓ/ም: መፍለይ ቁፅሪ ናይ ግብሪ/TIN/ ከፋላይ ከምኡ ዉን ናይ 2009 ዓ/ምÂ ዘተሐደሰ ሰርተፍኬት…

ሰኔ 24, 2009

... ኣብ 2009 ዓም በጀት ዓመት ንደቀቅትን ኣናእሽተይን ማሕበራት : ንሕጋዉያን ነጋዶን ካልኦትን : ሕብረተሰብ አጫሪቱ ክሸይጥ ይደሊ

1 እዚ ጨረታ አብ ኩሉን ወረዳታት ትግራይ ዝርከቡ ንደቀቅትን ኣናእሽተይን ማሕበራት : ንሕጋዉያን ነጋዶን ካልኦትን : ሕብረተሰብ ክጫረቱ ትክእሉ እዩም

2 ጨረታ ዝሰዓረ ተጫረቲ ዉዕሊ ካብ ዝፈፀመሉ ዕለት…

ሰኔ 23, 2009

... ካላማደርያኡ ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ግዝኢት ክፍዕም ይደሊ ስለዝይ እዞም ስዒቦም ዝተዘርዘሩ ረቆሒታት እተማልኡ ነጋዶ ክትጫረቱ ብግልፂ ጨረታ ይዕድም

1 ናይ 2009 ዓ/ም ንግዲ ፋቃድ ዘለዎ ,VATዝተመዝገበን ዲክለር ዝገበሩን, ቲን ቁፅሪን መቅረባይነት ዘለዎን

2 ተጫረቲ ዘትሐዝዎ መክበሪ ጨረታ ናይ መኪና ጎማ ምስ ካላማደርያኡ 3000 CPO ከትሕዙ ዝክእሉ

ሐምሌ 30, 2009

... ዝተዘርዘሩ ፀፀር :ሓሸዋ: ናይ መንድቅ እምኒ ክገዝእ ይደሊ

ተቁ

ዓይነት ንብረት

መዐቐኒ

በዝሒ

ንፅል ዋጋ

ጠቅላላ ዋጋ

ሰኔ 27, 2009

... ጀነሬተር (Electrical Generator 200KV) ብጨረታ አወዳዲሩ ንምግዛእ ትደሊ

1 ናይ 2009 ዓ/ም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎም ተጫራቲ ካብ ቢሮቁፅሪ 613 / 100.00 / ቅርሺ ከፊሎም ናይ ጨረታ ዶክመንት ክወስዱ ይክእሉ::

2 ተጫረቲ ንግዲ ፍቃድ ዝተመዝገብሉ ናይ…

ሰኔ 20, 2009

... ኣጫሪቱ ክዕድግ ስለዝደሊ ክትጫረቱ ትደልዩ እዚ ዝስዕብ ረቋሓ ተማልኡ ክትወዳደሩ ትኽእሉ ምኻንኩም ንገልፅ

1 ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለኩም ናይ 2009 ዓ/ም ግብሪ ዝከፈልኩም ምካንኩም ብተወሳኪ ድማ ቫት ዝተመዝገብኩም ምካንኩም ዝገልፅ መረዳታ ክተቅርቡ ይግባእ::

2 ተጫረቲ ካብ ዝቐረብዎ ጠቕላላዋጋ 2% ናይ ጨረታ…

ሐምሌ 7, 2009

... የስራ ሂደት በ2009 በጀት ዓመት በትግራይ ክልል የተለያዩ ግንባታዎችን ማሰራት ይፈልጋል

ጨረታዉ በጋዜጣ የወጣበት ቀን : 8/10/2009

1 AGP በመደበዉ በጀት በትግራይ ክልል ወረደ ፀደጌ ከተማ ዳንሻ ቁም እንስሳት ገቢያ ማዕከል ፕሮጀከት ግንባታ ለማካሄድ በ25 09 2009 ዓም በፃፍነዉ…

ሰኔ 27, 2009

... መጠንና ዓይነት ያለዉ ጋዎን ቱታና እና ቆብ ለመግዛት ይፈልጋል

1 በዘርፉ የ2009 ዓ/ም የታደሰ ንግድ ስራ ፍቃድ የንግድ ምዝገባ ሰርተፊኬት የግብር ካፋይነት ሰርተፊኬት የተጨማሪ እሴት ታክስ ሰርተፊኬት ኦርጅናልና ሁለት ኮፒ ማቅረብ የሚችል

2 ጋዉን ቱታእ እና ቆብ…

ሰኔ 23, 2009

... ክዕድግ ስለዝደሊ ክትጫረቱ ትደልዩ እዚ ዝስዕብ ረቋሓ ተማልኡ ክትወዳደሩ ትኽእሉ ምኻንኩም ንገልፅ

1 ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለኩም ናይ 2009 ዓ/ም ግብሪ ዝከፈልኩም ምካንኩም ብተወሳኪ ድማ ቫት ዝተመዝገብኩም ምካንኩም ዝገልፅ መረዳታ ክተቅርቡ ይግባእ:

2 ተጫረቲ ካብ ዝቐረብዎ ጠቕላላዋጋ 2% ናይ ጨረታ…

ሰኔ 23, 2009

... ሓገዝ ሓበራዊ መንበሪ አብያቲ ንምስራሕ በማሕበራትን ኮንትራክተራትን BC/GC 6ን ልዕሊኡን ብርኪ ፍቃድ ዘለዎም ከመዝግብ ይደሊ

1.ናይ 2008 ዓም ናይ ስራሕ ግብሪ ዝከፈልኩም ናይ 2009 ዓም ፍቃድ ዘሐደስሉን መረዳእታን ከቅርብ ክእልን መለለይ ቁፅሪ ከፈልቲ ግብሪ ዘለዎን ኣብ ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን መጋዕዝያን ክልል ትግራይ ዝርከብ ቀንዲ ከይዲ…

ሰኔ 21, 2009

... ትራክተር ስፔር መቀያየር አቅሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

  1. ኣብቲ ግልፂ ጨረታ ዝተጠቐሰ ሞዴልÂ / specification/Â ምስራዝ ኣይካኣልን::
  2. ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎ ኮይኑ ንብረት ስፔር ሰዓራይ ምካኑ ምስተፈለጠ ንብረት ብኣግባቡ ይቅርብ ንበረት ብሰብ ሞያ ዕደጋ ይእክብ ጋራዥ…
ሰኔ 20, 2009

... ሽጉርትን ንደቀቀቲ ኣናእሽተይን ንግዲ ትካላት ማለት ብማሕበር ዝተወደቡ ሽርክና ማሕበርን ዉልቀ ዳእንትን ንኩሎም ዛሰት ብጨረታ አወዳዲሩ ምስ ዝሰዓረ ደኣንት ዉዕሊ ክኣስር ይደሊ

  1. ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ቲን ናምበር "ኣብሐዱሽ መቅረብቲ ዝርዝር ንዝተመዝገቡ ምኮኑ ዝገልፅ መረዳእታ ፎቶ ኮፒ ኸቅርቡ ዝክእሉ::
  2. ኣብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ደቀቅትን ኣናእሸተይን ንግዲ ትካላት ዝተመዝገቡ ምካኖም…