ጳጉሜ 30, 2009

... ብሽክለታ አቁሑት ኤለክትሪክ አቁሑት ቡንባ ማይ ናይ እንስሳት መድሓኒት መለዋወጢ አቁሑ መኪናን ናዉቲ ሕርሻን ትምህርትን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ጳጉሜ 30, 2009

... መሳርሒ ፅሕፈት : ኤለክትሮኒክስ :ናይ መኪና ጎማን:ስራሕቲ ሕትመትን አጫሪቱ ክዕድግን ከስርሕንይድሊ

ተጫረቲ ከማልእዎ ዝግበኦም ረቋሕታት ወይ መምርሒ ተጫረቲ

1 ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግሲ ፍቃድን ቲን ናምበር ምስክር ወረቀት ዘለዎ ኣብ ናይ መቅረብቲ ዝርዝር ዝተመዝገበን ዝተሓቶ መረዳእታ ከቅርበ ዝክእልን

ነሐሴ 29, 2009

... ሃለቅትንመሳርሒ ፅሕፈት ናይ መኪና ጎማን መለዋወጢ አቁሑትን ፎቶኮፒ ምርባሕ ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክገዝእ ይደለይ

ስለዚ ዝምልከተኩም ትካላት በዚ ዝስዕብ ረቁሓ መሰረት ክትወዳደሩ ይዕድም

1 ናይ ዘመኑ ግብሪ ዝኸፈልኩም ንግዲ ፈቃድ ዝሐደስኩምን::

2 ተጫረቲ ቫት ምምዝጋቦም መለለዩ /ቲን/ ኣብ መቅረባይ ዝተመዝገቡ…

ነሐሴ 27, 2009

... ዝዉዕል ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ብጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 • ስለዝኮነ አብዚ ጨረታ ክትሳተፍ ትደልዩ ናይ ዶዘር አካረይቲ እዚ ጨረታ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩን ን 15 ተከታታሊ ናይ ስራሕ መዓልቲ ማይጨዉ አብ ዝርከብ ኩባንያ ወይድማ መቐለ ቀበሌ 16 ፎቶ…
ነሐሴ 22, 2009

... ወረቂ ፕሮጀክት ግልጋለት ዝህብ ካብ 7-10 ቶን ናይ ምሽካም ዓቅሚ ዘለዎ ፎርክ ሊፍት ብጨረታ አወዳዲሩ ክካለይ ይደሊ

1 ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ንግደ ፍቃድን ናይ 2009 ዓም ግብሪ ዝከፈልኩምን ከምኡ ድማ ቫት ዝተመዝገብኩምን ቫት ድክለሰዩን ክተቅርቡ ትክእሉ ሕጋዊ ንግዲ ፈቃድ ዘለኩም ተጫረቲ

2 እዚ ምልክታ…

ነሐሴ 26, 2009

... መድሓኒት ናዉቲ ሕክምና ላቮራቶሪ ሪኤጀንት ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግይ ደደሊ

 1. ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎም ቲን ቁፅሪ መረጋገፂ ዘቅርብ "ኣብሐዱሽ መቅረብቲ ዝርዝር ተመዝጋቢ ምካኑ መረዳእታ ፎቶ ኮፒ ኸቅርቡ ዝክእሉ::
 2. መከበሪ ጨረታ ብር 10,000 /ዓሰርተ ሽሕ ብር/ ብጥረ ገንዘብ ወይ…
ነሐሴ 25, 2009

... ዓመት ዘድሊ ናይ መፅሄት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

መፅሄት በዓል 56 ገፅ በዝሒ 300

 • ካብዚ ቐፂሉ ዘሎ መስፈርቲ እተማልኡ ተወዳደርረቲ ትካል ዘዳለዎ ጨረታ ሰነድ ብምዕዳግ ንክትወዳደሩ ንዕድም

1 ብዘርፉ ናይ 2009 ዓም…

ነሐሴ 28, 2009

... መንገድን ፅገና ግልጋሎት ዝዉዕል ናዉቲ ማለትዉን ቆርቆሮን ሚስማርን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ስለዚ ስዒቦም ዝተዘርዘሩ ረቀሕታት እተማልኡ ተጫረቲ ንክትጫረቱ ንዕድም

 1. ዝተሓደሰ ፍቃድ ንግዲ
 2. ወረቀት ምስክር ምዝገባ ተወሳኪ እሴት ታክስ
 3. መለለዩ ቁፅሪ ግብሪ ከፋላይነት
 4. ወረቀት ምስክር መቅረባይነት…
ጳጉሜ 2, 2009

... መሳርሒ ፅሕፈት ኤለክትሮኒክስ አቁሑት ፅሬትን ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ዝስዕብ ረቀሒ እተማልኡ ነጋዶ ክትወዳደሩ ይዕድም

 1. ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎ ዓመታዊ ግብሪ ዝከፈለ ን 2009ን 2010 በጀት ዓመት ንግዲ ፍቃድ ዘሐደሰ
 2. ናይ ነጋዳይ መለለዩ ቁፅሪ ቲን…
ነሐሴ 25, 2009

... ስዒቦን ንዝግለፁ ንብረታት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ዝተፈላለዩ መጠን ዘለዎም ኤችዲፒኢ ጂኣይ ትቦ መገጣጠሚ

2 መለዋወጢ አቁሑ ኤለክትሪክ :

3 መሳርሒ ፅሕፈትን ኤለክትሮኒክስ :

4 አቁሑት ላብራቶሪ ማይ ብግልፂ ጨረታ…

ነሐሴ 26, 2009

... ን2010 በጀትዓመትናይዝተፈላለያመካይንንሞተርሳይክላትንመለዋወጢአቁሑንጎማንአጫሪቱክዕድግይደሊ

ክማልኡዝግብኦም

1ናይ 2010ዓምንግዲፍቃድዘሐስኩም

2ናይ 2010ዓምዝተሐደሰናይመቅረባይነትመስክርወረቀትከቅርብዝክእል

3ናይግብሪከፋላይመፍለይቁፅሪዘለኩምቫትተመዝገብቲዝኮንኩምወረሓዊዲክለሬሽንክተቅረቡእትክእሉ

4ኩሉሰነድጨረታቅደሕንዋናንኣብዝተዓሸገፖስታፊርማንማህተምንዓሪፍዎክቀርብዝክእል

5ተጫተራቲጨረታካብዝሰዓርሉዕለትጀሚሩኣብዉሽጢሰለስተመዓልቲታትዉዕሊክኣስርዝክእል

ሰነድጨረታስርዝድልዝእንተሃለዉካብጨረታወፃኢይከዉን

7ሰነድጨረታኣብቤትፅሕፈትልምዓትእቶትወረዳሕንጣሎዋጅራት100 ቅርሺብምክፋልሰነድጨረታዝርዝርዝሐዘካብቤትፅሕፈትትልምንፋይናንስኬዝቲምዕደጋቁፅሪ 8 ምዉሳድትክእሉ

8ጨረታመክበሪ5000…

ነሐሴ 29, 2009

... ዝዉዕልመሳርሕታትፅሕፈት፣አቁሑትፅሬት፣ሕትመት፣ ናይ መኪና ጎማንካብዝተመደበሉመደበኛበጀትክገዝእይደሊ

 1. ተጫረቲዘይምለስ 50 ቅርሺብምክፋልሰነድጨረታካብ12ነሓሰ 2009ዓምክሳብ 29 ነሓሰ 2009ዓምካብከተማማይጨዉኣብጥቃቴክኒክኮሌጅዝርከብኮንደሚንየምግራዉንድቁፅሪ 2 ከይዲ ስራሐ ዕደጋን ፈይናንስን ንብረት ምምሕዳርን መፂኡኩም ጨረታ ሰነድ ንክትወስዱ ንሕብር
 2. ኣብዚጨረታክወዳደሩዝደልዩሕጋዉያንነጋዶከማልእዎምዘለዎምረቀሕታት
 3. ሕጋዉፍቃድንግዲዘለዎምናይመቅረባይነትንሰርትፊኬትን ቫት ተመዝገበትን ዝኮኑ ናይ ወርሒ ሓምለ…
ነሐሴ 25, 2009

... ይደሊ

1 ሕጋዊንግዲፍቓድዘለዎንናይዘመኑዝተሐደሰንግዲፍቃድዘቅርብብመምርሒሕዳስናይምሕዳስግዚኡዘይሓለፎዘሐደሰንኮፒመረዳእታኣታሓሒዙዘቅርብ

2 ኣብናይግብሪካፋሊመለለይቑፅሪዘለዎኣብመቅረብቲዝርዝርዝተመዝገበንመረዳእታፎቶኮፒገይሩኣተሓሒዙዘቅርበ

3 ናይጨረታመክበሪቢድቦንድ 5000 ብሽምቤትፅሕፈትቤትምኽሪክልልትግራይብዝተረጋገፀኣብጨረታዝክፈተሉዕለትከትሕዝዝክእል

4 ዋጋዝመልአሉናይጨረታሰነድብቤትፅሕፈትናብዝተዳለወሰsነድጨረታጥራሕእዩ

5 ዋጋዝመልአሉናይጨረታሰነድካብቤትፅሕፈትቤትምኽሪክልልትግራይደከስዕንምምርሒሳብክፍሊዘይምለስብር 30 ጥራሕብምክፋልካብዕለት11 /12/ 2009ዓምክሳብዕለት25/ 12/ 2009ዓምሰዓት 8:00 ናይ ድ ሰዓትኩሉግዜኣብስራሕሰዓትምዉሳድይካኣል

ነሐሴ 25, 2009

... መሳርሒ አቁሑት ቀወምቲ ንብረት ፕላስቲክ ወንበርን ካልኦት ዝተፈላለዮ አቁሑትን ካብ ሕጋዉያን ነጋዶ ብልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

1 ናይ ዘመኑ ንግዲ ፍቃድ ዘሐደሰን ግብሪ ዝከፈለ ምኮኑን መረጋገፂ ዋናን ቅድሕን ነንበየኑ ከቅርብ ዝክእል

2 መቅረባይነት ዘለዎን መረዳእታ ግብሪ ከፋለይነት ከቅርብ ዝክእል

3 ተወሳኪ እሴታ…

ነሐሴ 25, 2009

... ኣብያቲ ፅሕፈት ወረዳና ዝዉዕሉ ዝተፋላለዩ ዓይነት ንብረት ኣወዳዲሩ ብግልፂ ጨረታ ክዕድግን ከስርሕን የደሊ

መሳርሒ ፅሕፈትን:ፅሬት አቁሑ:ኤለክትሮኒክስ :አቁሑ ፈርኒቸር :መለዋወጢ አቁሑ መኪና: ናይ ሞተር ሳይከል መለዋወጢ አቁሑ :ዝተፈላለዮ መሳርሕታት ፅሕፈት :አቁሑ መለዋወጢ ብሽክለታ :ናይ ስፖርት ዕጥቂ :ናይ ሞተር ሳይክል ጉልበት ዋጋ

በዚ…