ሐምሌ 4, 2009

... ፖሊስ ካምፕ ህንፃ ብብርኪ 8 ደቀቅቲ ንግዲ ትካላት ናይ ኮንስትራክሽን ማሕበራት ብግልፂ አጫሪቱ አወደዲሩ ከስርሕ ይደሊ

1 ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ናይ ስራሕ ተኮነተርቲ ዝተዉሃበ ምዝገባ ካርድ :ፍቃድ ንግዲ ስራሕ :ምስክረ ወረቀት ምዝገባ መቅረባይነት : ምስክረ ወረቅት ተወሳኬ እሴት ታክስ :ናይ ዝሐለፈ ወርሒ ናይ ቫት ድክለሬሽን…

ሰኔ 27, 2009

... ኣብ ዝተፈላለዮ ቦታታት ዝትከሉ ተክልታት ብጨረታ ኣጫሪቱ ክገዝእ ይደሊ

ተጫረቲ ከማልእዎ ዝግብኦም

1 ናይ ጨረታ መክበሪ 5000 ቅርሺ ከትሕዙ ዝክእሉ

2 ናይ ጨረታ ተዓዋታይ ኣብ ዉሽጢ 5 መዓልቲ ዉዕሊ ክኣስር ዝክእል

3 ናይ…

July 07, 2017

... highly competent freelancer consultancy service for wolkayit Suger Development projects

Title of the Service : Structure Analysis and Design of all Structure

1 Interested  freelancer consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the…

ሐምሌ 30, 2009

... ዘድሊ ናይ መኪና መለዋወጢ ኣቅሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

  • ካብዚ ቐፂሉ ዘሎ መስፈርቲ እተማልኡ ተወዳደርረቲ ዘይምለስ 50 ብር ብምክፋል ትካል ዘዳለዎ ጨረታ ሰነድ ብምዕዳግ ንክትወዳደሩ ንዕድም

1 ብዘርፉ ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግድ ፍቓድ…

ሐምሌ 30, 2009

... ፅሕፈት ፖሊስ አብ መዕረፊ ተጠርጠርቲ ዝርከቡ ቀለብ ባኒ : ናይ ቀለም ምምላእ : ናይ ሞተራትን ፅገና ናይ ዓመት ዉዕሊ ብጨረታ ከወዳድር ይደሊ

1 ቫት /VAT/ ተመዝጋቢ ኮይኑ ወርሒ የካቲት 2009 ዓ/ም ናይ ቫት ዲክለሬሽን : ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ 2009 ዓ/ም: መፍለይ ቁፅሪ ናይ ግብሪ/TIN/ ከፋላይ ከምኡ ዉን ናይ 2009 ዓ/ምÂ ዘተሐደሰ ሰርተፍኬት…

July 04, 2017

... for the following pipe line extension work in the Tigray Regional State

1 Bidders with Water Works Construction Grade 7 and above may obtain the Tender Documents including the the Tender guidelines ,General Condition , Contract Template, Specification and Bill of the…

ሰኔ 24, 2009

... ኣብ 2009 ዓም በጀት ዓመት ንደቀቅትን ኣናእሽተይን ማሕበራት : ንሕጋዉያን ነጋዶን ካልኦትን : ሕብረተሰብ አጫሪቱ ክሸይጥ ይደሊ

1 እዚ ጨረታ አብ ኩሉን ወረዳታት ትግራይ ዝርከቡ ንደቀቅትን ኣናእሽተይን ማሕበራት : ንሕጋዉያን ነጋዶን ካልኦትን : ሕብረተሰብ ክጫረቱ ትክእሉ እዩም

2 ጨረታ ዝሰዓረ ተጫረቲ ዉዕሊ ካብ ዝፈፀመሉ ዕለት…

ሰኔ 23, 2009

... ካላማደርያኡ ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ግዝኢት ክፍዕም ይደሊ ስለዝይ እዞም ስዒቦም ዝተዘርዘሩ ረቆሒታት እተማልኡ ነጋዶ ክትጫረቱ ብግልፂ ጨረታ ይዕድም

1 ናይ 2009 ዓ/ም ንግዲ ፋቃድ ዘለዎ ,VATዝተመዝገበን ዲክለር ዝገበሩን, ቲን ቁፅሪን መቅረባይነት ዘለዎን

2 ተጫረቲ ዘትሐዝዎ መክበሪ ጨረታ ናይ መኪና ጎማ ምስ ካላማደርያኡ 3000 CPO ከትሕዙ ዝክእሉ

ሐምሌ 30, 2009

... ዝተዘርዘሩ ፀፀር :ሓሸዋ: ናይ መንድቅ እምኒ ክገዝእ ይደሊ

ተቁ

ዓይነት ንብረት

መዐቐኒ

በዝሒ

ንፅል ዋጋ

ጠቅላላ ዋጋ

June 30, 2017

... Meli 08 Km South of Shire as per the attached bill of quantity and specification

1 MIE now invites registered contractors category GC- 4 or BC-4 and above in the following criteria

2 Renewed trade license for 2009 EC, VAT registration certificate and…

ሰኔ 27, 2009

... አገልግሎቶች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል

ጨረታዉ በጋዜጣ የወጣበት ቀን : 12/10/2009

በዚህ መሰረት

1 በዘረፉ የታደሰ ህጋዊ ንግድ ፈቃድ: የቫት ምዝገባ ሰርተፊኬት: የግብርር ከፋይ ምዝገባ ሰርተፊኬት እና የአቅራቢ ምዝገባ ሰርተፊኬት ማቅረብ…

July 07, 2017

... procurement of goods Safety materials & Safety Shoe and Work uniform ( per project specification)

ሰኔ 21, 2009

... እና ፖሊሺንግ ዲስክ በጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ስለሚፈልግ ብቃት ያላችሁና እና ከዚህ በታች የተዘዘሩትን መስፈርት የምታሞሉ ተወዳዳሪዎች እንድትሳተፉ ኩባንያችን ይጋብዛል::

1 ተጫራቾች በዘረፉ የታደሰ ሕጋዊ የንግድ ሥራ ፈቃድ ያላቸዉ የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆኑት :ይግብር ከፋይ መለያ ቁጥር እና የወሩ ቫት ማሳወቅያ ኦርጅናል እና የማይመለስ ፎቶ ኮፒ በማማያዝ የጨረታዉ ዝርዝር…

ሰኔ 27, 2009

... ጀነሬተር (Electrical Generator 200KV) ብጨረታ አወዳዲሩ ንምግዛእ ትደሊ

1 ናይ 2009 ዓ/ም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎም ተጫራቲ ካብ ቢሮቁፅሪ 613 / 100.00 / ቅርሺ ከፊሎም ናይ ጨረታ ዶክመንት ክወስዱ ይክእሉ::

2 ተጫረቲ ንግዲ ፍቃድ ዝተመዝገብሉ ናይ…

ሰኔ 21, 2009

... ስለሚፈልግ ፍላጎቱና ኣቅሙ ያላቸዉን የግንባታ እቃ አቅራቢ ድርጅቶችን አወዳድሮ ማጨረት ይፈልጋል

2 በመሆኑም ከታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የምታማሉና በግንብታ ዕቃ አቅራቢነት ህጋዊ ንግድ ፈቃድ አቅሙና ፍላጎት ያላችሁ ድርጅቶች ግለሰቦች ሁሉ በዚህ ጨረታ ዝርዝር መሠፈርት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 ተካታታይ…

ሰኔ 20, 2009

... ኣጫሪቱ ክዕድግ ስለዝደሊ ክትጫረቱ ትደልዩ እዚ ዝስዕብ ረቋሓ ተማልኡ ክትወዳደሩ ትኽእሉ ምኻንኩም ንገልፅ

1 ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለኩም ናይ 2009 ዓ/ም ግብሪ ዝከፈልኩም ምካንኩም ብተወሳኪ ድማ ቫት ዝተመዝገብኩም ምካንኩም ዝገልፅ መረዳታ ክተቅርቡ ይግባእ::

2 ተጫረቲ ካብ ዝቐረብዎ ጠቕላላዋጋ 2% ናይ ጨረታ…

ሰኔ 19, 2009

... ለቢሮኣችን እና በስሩ ለሚገኙ ፕሮግራሞች አገልግሎት የሚዉሉ የተለያዩ አይነት የቀላል መኮኖች ጎማ ግዢ ለመግዛት ህጋዊ ከሆኑ ኣቅራቢዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

  • ጨረታዉ የወጣበት ቀን :8/10/2009

  • የቢሮ ቆሚ እቃዎች እና ኤሌክትሮኒክስ
  • የቀላል መኪና ጎማዎች ግዥ

1 በዚሁ ግልፅ ጨረታ የሚወዳደሩ ኣቅራቢ ድርጅቶች በ 2009…

ሰኔ 20, 2009

... ስሪት የሆነ በጥሩ ሁኔታ የሚገኝ ያገለገለ ጋቢና ከነሙሉ አክሰሰሪዉ በጨረታ በማወዳደር በባለሞያዎች በማስፈተሽ መግዛት ይፈልጋል

1 በዚህ የሥራ መስክ ሕጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸዉና የዘመኑ ግብር 2009 ዓም የከፈሉ መሆን አለባቸዉ (የማስረጃዉ ፎቶ ኮፒ ማያያዝ ያስፈልጋል )

2 ተጫራቾች ለቀረበዉ ዕቃ የጨረታ ዋጋ ሲያስገቡ…

ሐምሌ 7, 2009

... የስራ ሂደት በ2009 በጀት ዓመት በትግራይ ክልል የተለያዩ ግንባታዎችን ማሰራት ይፈልጋል

ጨረታዉ በጋዜጣ የወጣበት ቀን : 8/10/2009

1 AGP በመደበዉ በጀት በትግራይ ክልል ወረደ ፀደጌ ከተማ ዳንሻ ቁም እንስሳት ገቢያ ማዕከል ፕሮጀከት ግንባታ ለማካሄድ በ25 09 2009 ዓም በፃፍነዉ…

ሰኔ 27, 2009

... መጠንና ዓይነት ያለዉ ጋዎን ቱታና እና ቆብ ለመግዛት ይፈልጋል

1 በዘርፉ የ2009 ዓ/ም የታደሰ ንግድ ስራ ፍቃድ የንግድ ምዝገባ ሰርተፊኬት የግብር ካፋይነት ሰርተፊኬት የተጨማሪ እሴት ታክስ ሰርተፊኬት ኦርጅናልና ሁለት ኮፒ ማቅረብ የሚችል

2 ጋዉን ቱታእ እና ቆብ…