ጥቅምት 27, 2010

... ናይ ኮንስትራክሽን ህንፃ : ናይ ኤሌክትሪክ ኣቅሑት : ናይ ኣዉቶ : ናይ ፅሬት ኣቁሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ 2009/2010 ዓ/ም ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፈቃድ ክተቅርቡ ትክእሉ

2 ናይ 2009/2010 ዓ/ም ዝተሐደሰ መቅረባይነት ሰርተፊኬት ክተቅርቡ ትክእሉ

3 ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቁፅሪ ሰርተፊኬት…

ጥቅምት 21, 2010

... ዝተገለፁ ናይ ናይ መኪና መለዋወጢ ኣቅሑት ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 • ዝርዝር መሰረት ናይ ጨረታ ሰነድ ካብ ኢንስተትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ቢሮ ቑፅሪ 09 ጨረታ ሰነድ ብምዕዳግ ትጫረቱ ከምትክእሉ ነፍልጥ
 • ናይ መኪና መለዋወጢ

1 ብተዛመዲ ስራሕ…

ጥቅምት 22, 2010

... ዝዉዕል ናይ ሕትመት ግልጋሎትን ን ናይ ግሪነሪ ግልጋሎትን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ግልጋሎት ክረክብ ይደሊ

1 ናይ ዘመኑ ግብሪ ዝኸፈሉ ናይ 2010 ዓ/ም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ Tin /ቲን ኣብ መቕረብቲ ዝተመዝገብሉ ናይ መቅረባይ መረጋገፂ ሕጋዊ ማሕተም አብ ሕድሕድ ፖስታን ጨረታ ሰነድን ገይሩ ዘቕርብ::

October 31, 2017

... erection at Meklle (Feleg daero) project as per the attached in drawing and specification

1 MIE now invites registered contractors with Electro – Mechanical work of category 5 and above with in the following criteria

2 Renewed trade license for the year…

ጥቅምት 28, 2010

... ህንፃ መሳርሕን ካልኦት ናዉትታት ትምህርቲ ካብ ሕጋዉያን ነጋዶ ብግልፂ ጨረታ ክዕድግ ይደሊ

ክማልኡ ዝግብኦም ረቀሕታት

ስለዚ በዚ መሰረት ዝስዕብ ረቀሒ እተማልኡ ንክትወዳደሩ ይዕደም

ተጫረቲ ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎምን ናይ 2010 ዓ/ም ዘሐደሱን

 ተጫረቲ ኣብ መቕረብቲ…

ጥቅምት 23, 2010

... ዓመት ንቲ ወረድኡ ኣብያተ ፅሕፈት ግልጋሎት ዝዉዕሉ መሳርሒ ፅሕፈትን አቁሑት ፅሬትንአወዳዲሩ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 ስለዚ እዞም ዝስዕቡ ረቋሕታት ተማልኡ ሕጋዉያን ነጋዶ ክትወዳደሩ ይዕድም

 1. በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ ዝተሓደሰ ፍቃድ ንግዲ ዘለኩም
 2. Â ቲን ነምበረ ማለት እዉን መለለዩ ቁፅሪ ከፋላይ…
ጥቅምት 24, 2010

... መኪና : ናይ ሕትመት ስራሕቲ : ስራሕቲ ጋራጅ ብብርኪ ክልል ብግለፂ ጨረታ ክዕድግ ይደሊ

1 በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ከቕርብ ዝክእል

2 ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቑፅሪ /TIN/ ወረቀት ምስክር ከቕርብ ዝክእል

3 ናይ ተወሳኪ እሴት…

ጥቅምት 22, 2010

... ኣቅሑት ኤሌክትሮኒክስ : ናይ መኪና ጎማ : ስራሕቲ ሕትመት : ኣቅሑት ፅሬት ብግልፂ ጨረታ ኣወዳድሩ ክዕድግ ይደሊ

 1. ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ኮይኖም ናይ 2009 ዓ/ም ግብሪ ዝኸፈሉ ዝተሐደሰ ንግዲÂ ፍቓዶ መረዳአታ ከቕርቡ ዝኽእሉ::
 2. መለለይ ቁፅሪ ቲን/TIN/ ከቕርቡ ዝኽእሉ::
 3. ተወሳኺ እሴት ታክሲ /VAT/ ዝተመዝገቡን መረደእታ…
ጥቅምት 21, 2010

... ዝዉዕሉ ንመሳርሒ ፅሕፈት ሃለቅቲ ቀወምቲ ኣቅሑት : ኣቅሑት መለዋወጢ መኪናን መጋየፂታትን ወይድማ ዲከሮ ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 1. ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ቫት ተመዝገብቲ ዝኾኑ መፍለይ ቑፅሪ ዘለኩም ቢሮ ትልምን ፋይናስን ብዘዉፅኦ መሰረት ኣብ ዝርዝር መቅረብቲ ዝተመዝገብኩም Â መረዳእታ ክቕርብ ዝኽእል
 2. መኽበሪ ጨረታ
ጥቅምት 16, 2010

... እሰካነር :ድጂታል ካሜራን :ፎቶ ኮፒ መሽን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድን ቲን ናምብር ኮፒ ከቅርብ ዝክእል

2 ናይ 2009 ዓም መቅረባይነት ምዝገባን ናይ መስከረም ወርሒ 2010 ዓም ዲክለራስዩን ቫት /ቲኦቲ/ ዝተመዝገበ ምካኑ…

ጥቅምት 16, 2010

... ናይ ማይ ሞተር ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ረቋሕታት ተማልኡ ተጫረቲ ቀሪብኩም ንክትወዳደሩ ይዕድም

 1. ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎ ግብሪ መንግስቲ ከፊሉ ናይዚ 2010 ዓም ፍቃድ ንግዲ ዘሐደሰ
 2. መረዳእታ መለለዩ ቁፅሪ ከፈልቲ…
ጥቅምት 23, 2010

... ዝዉዕሉ ቀፂሎም ዝተዘርዘሩ ኣቁሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 • መሳርሒ አቁሑት ህንፃ
 • አቁሑት ኤለክትሮኒክስ
 • መሳርሒ አቁሑት ፅሕፈት
 • መሳርሒ አቁሑት ኤለክትሪክ
 • መለዋወጢ አቁሑት መኪናን
 • አቁሑት ፅሬት

ተጫረቲ ከማልእዎም ዝግባእ ረቆሒታት

ጥቅምት 22, 2010

... ኤለክትሮኒክስ ናይ ቢሮ አቁሑት ብብርኪ ክልል ብግለፂ ጨረታ ክዕድግ ይደሊ

1 በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ከቕርብ ዝክእል

2 ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቑፅሪ /TIN/ ሰርተፊኬት ከቕርብ ዝክእል

3 ናይ ተወሳኪ እሴት ታክስ…

ጥቅምት 21, 2010

... ናይ መካይን ስፔር ፓርት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይድሊ

 1. ዝትሐደሰ ንግዲ ፈቃድ መቕረባይነት ዘለኩም::
 2. ናይ ግብሪ ከፋላይ መፍለይ ቁፅሪ/TIN/Â መረዳእታ ክተቕርቡ እትኽእሉ::
 3. ቫት ዝተመዝገብኩምን ኣብ 2009 ዓ/ም ናይ ወርሒ ሐምለ ዲክለር ዝገበርኩምን::
 4. ተጫራቲ በቲ ዝቐረበ…
ጥቅምት 24, 2010

... ዉዕል ዝአስር : 2ናይ ኮንስትራክሽን አቅሑት ከም ሑፃ :ክሬሽ :ባህርዛፍ ማቴነላ ሴርማክ እምኒ እተወዳደሩ ናይ ደኣንት ፍቃድ ዘለኩም ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ በቲ ዘፈር ዘለዎ::

2 ናይ ግብሪ ከፋላይነት መለለይ ሰርቲፊኬት/TIN / ክተቕርቡ ትኽእሉ::

3 ንተወሳኪ እሴት ታክሲ/ VAT ዝተመዝገብኩም ናይ…

ጥቅምት 16, 2010

... ኣብ ታቤላ ፅሑፍ ምፅሓፍን ከስርሕ ይደሊ

 1. ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ቲን ናምበር :ኣብ ሐዱሽ መቅረብቲ ዝርዝርን ዝተመዝገቡን ምካኑ ቫት ተመዝገበቲ ናይ ቀረባ እዋን ድክሊራስዩን ፎቶ ኮፒ ኸቅርቡ ዝክእሉ
 2. መክበሪ ጨረታ ብር 3000 ብጥረ…
ጥቅምት 17, 2010

... መጠጥ ዉሃ ቦቴዎች በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለአንድ ዓመት መከያረት ስለሚፈልግ መስፈርቱን የምታሟሉ ተጫራቾች እንድትወዳደሩ ይጋብዛል

በፈሳሽ ጭነት ትራንስፖርት የዘመኑ የታደሰ ህጋዊ የታደሰ አዲስ ንግድ ፈቃድ የግብር ከፋይ ምስክር ወረቀት /TIN/ ለተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይነት የተመዘገቡ መሆኑን የሚረጋግጥ ምስክር ወረቀት የጥር ወር ቫት ዲክለሬሽን በተጨማረም በመንግስት…

October 20, 2017

... in Berahle wereda Afar regional state by the open tender comparison and invites qualified bidders as per the following criteria

1 Bidders a valid registration certificate and renewed license in 2009 E.C

2 Bidders must be registered for VAT

3 Bidders must have governmental tax payment…

ጥቅምት 13, 2010

... ) ከነ ሙሉ ዕቃዉ (Accessories) በጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል

1 ህጋዊ የታደሰ ንግድ ፍቃድ ያላቸዉ

2 የወቅቱን የስራ ግብር የከፈሉና ቫት ተመዝጋቢ የሆኑ

3 የኤሌክትሮኒክስ ኣቅረቦት ላይ የተሰማሩ

4 ለጨረታ ማስከበሪያ የሚሆን 5000…

October 23, 2017

... at Almata, Gerjele and Merewa sites , Maintenance work at Edaga-arbi and Battery roof maintenance work at wukro sites maray sites

1 The complete set of bid documents can be obtained starting Oct 12,2017 from N/R office , Mekele 4th floor , office No 402 upon payment of non-refundable fee…