መጋቢት 25, 2009

... ግልጋሎት ዝዉዕን ንብረት ብጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

መጋቢት 22, 2009

... ኮንስትራክሽን እታወታት(ሓሸዋ ፀፀር እምኒ) ካብ ሕጋዉያን መቅረብቲ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

መለክዒ

መለክዒ

   በዝሒ

Sand/ሐሸዋ

M3

መጋቢት 22, 2009

... ናይ ኮንስትራክሽን እታወታት ካብ ሕጋዉያን መቅረብቲ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ቁፅሪ

መለክዒ

መለክዒ

በዝሒ

ሐደ ዋጋ

ጠቅላላ ዋጋ

መጋቢት 21, 2009

... ንቤት ትምህርትና ጨንፈር ማእከል ዘድልዩ ንብረታት ብጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎ

2 ናይ መቅረባይነት ምስክር ወረቀት ዘለዎ

3 ቲን ቁፅሪ ዘለወዎ

4 ሕጋዊ ደረሰኝ ዘቅርብ

መጋቢት 25, 2009

... ሴክተራት ዝተወገዱ ዝተፈላለዩ ንብረታት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ

ተጫረቲ ከማልእዎም ዝግባእ ነጥብታት

መከበሪ ጨረታ 4000 ቅርሺ

ሰነድ ዋጋ 50 ቅርሺ

ጨረታ ዝዕፀወሉ ዕለት 25 /07/ 2009 ዓም ሰዓት 4:00 ተዓሺጉ በቲ ዕለት…

መጋቢት 28, 2009

... ዝርገሐን ኔትወርክ መለዋወጢ አቁሑ መኪናን መሳርሒ ፅሕፈትን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ክማልኡ ዝግብኦም ረቃሕታት

1 በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ከቕርብ ዝክእል

2 ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቑፅሪ /TIN/ ሰርተፊኬት ከቕርብ ዝክእል

ሚያዝያ 5, 2009

... ኤለክትሪካል ኢንስታሌሽን አቁሑት መሳርሒ ህንፃን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ከዕድግ ይደሊ

ነዞም ዝስዕቡ ረቀሕታት ተማልኡ ሕጋዉያን ነጋዶ ክትወዳደሩ ይዕድም

ተጫረቲ ክተማልእዎ ዝግቡኡ ረቋሕታት

ናይ 2008 ዓ ም ግብሪ ዝከፈሉን ናይ 2009 ዓ ም ፍቃድ ዘሐደስኩምን

ሚያዝያ 4, 2009

... መሳርሒ ፅሕፈት ኤለክትሮኒክስ መለዋወጢ አቁሑት ተሽከርከርቲ ብጨረታ አወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ

ጨረታ 4 ሚያዝያ 2009 ዓም ሰዓት 3:00 ዝካየድ ኮይኖ ሰዓራይ ሹዑ ንሸዑ ኣታዊ ብምግባር ኣብ ሓደ መዓልቲ ዉሽጢ ጠቅሊሉ ዝሰዓሮ ንብረት ከልዕል ዝክእል

ንዝበለፀሓበሬታብቁፅሪስልኪ 0347753263 ብምድዋልምሕታትይካአል

ሚያዝያ 5, 2009

... ፅሕፈት ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ጋብዮን ብጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ዝስዕብ ረቃሒ እተማልኡ ክትወዳደሩ ንዕድም

1. ሕጋዊንግዲፍቃድ ዘለዎዓመታዊግብሪዝከፈለን 2009 በጀትዓመትንግዲፍቃድዘሐደሰ

2. ናይነጋዳይመለለዩቁፅሪቲንነምበርዘለዎ

3. ኣብመቅረብቲዝርዝር ዝተመዝገበ

4. ቫት ዝተመዝገበን ናይጥሪ 2009 ዓምሒሳቡዘፍለጥሉከቅርቡዝክእሉ

ሚያዝያ 3, 2009

... ሓባር 31 ዒላታት በጨረታ አወዳዲሩ ሓባራዊ ዒላ ካዕትን መንደቅን ስራሕቲ ከስርሕ ይደሊ

ዓይነት ኤክካቫተር ሞዴል ካት 330 BOOM8 ዝዓይነታ ወይድማ ዝለዓለ ጉልበትን ንዉሓትን ዘለዎ ኣብ ላዕለዋይ መሬት ኮይና ክሳብ 6 ሜትሮ ጥልቀት ከትኩዕት ትክእል ከምኡዉን ኣብ አርባዕተ ሜትሮ ጥልቀት ኮይና ክሳብ 10…

መጋቢት 28, 2009

... ዓመት ካብ ዝተመደበልና በጀትን ሴክተራት ዝተፈላለዮ ንብረት ክዕድግ ይደሊ

መሳርሒፅሕፈት

ኤለክትሮኒክስ

አቁሑት ኤለክትሪክ

አቁሑት ቢሮ

ሞተር ሳይክል ሳይክላትን

በዚመሰረት

1. ሕጋዊንግዲፍቃድዘለዎ

2. በቲንግዲዘርፊናይ 2009 ዓምበጀትዓመትዘሐደሰ

መጋቢት 28, 2009

... ፅሕፈት መሳርሒ ሞተር ሳይክልን ፕሪንተርን ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 ስለዚ ዝምልከተኩም መቕረብቲ በዚ ዝስዕብ ናይ ጨረታ ረቋሒ መሰረት ክትወዳደሩ ንዕድም

1 ናይ ቫት ተመዝጋቢ ምኻኖም መረዳእታ ዘቕርቡን ናይ ወርሒ ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ቫት ዲክለር ዝገበርሉ መረዳእታ…

መጋቢት 26, 2009

... ዓመት ዘድሊ ናይመኪና መለዋወጢ አቁሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

1 ብዘርፉናይ 2009 ዓምዝተሐደሰሕጋዊንግድፍቓድኮፒከተታሓሕዙትክእሉ::

2 ናይመቅረባይምዝገባሰርትፊኬትንTIN ቑፅሪዝሐዘኮፒከተታሓሕዙትኽእሉ::

3 ዘቕርቡዎመወዳደሪዋጋቫትዘሓወሰክኽዉንአለዎ::

4 ጨረታመኽበሪ 3000 ብ CPO ወይብጥረገንዘብከትሕዙዝኽእል::

5 ዝተአዘዘንብረትአሸናፊኾይኖምእንትርከቡ 10% ዉዕሊመክበሪብምትሓዝዉዕሊካብዝአሰሩአብዉሸጢ 15መዓልቲኣጠቃሊሎምኣታዊይገብሩ

መጋቢት 26, 2009

... ንዝተመዝገቡ ደቀቅቲ ንግዲ ትካላትግልፂጨረታአወዳዲሩከስርሕ ይደሊ

1 Â ናይ Â 2009 ዓ/ም Â ንግዲ Â ፈቃድ Â ዘሐደሱ Â ቫት Â ሬጅስተርድ Â ዝኮኑ: Â ናይ Â ወርሒ Â ታሕሳስ Â ዲክለር Â ዝገበርሉ Â መረዳእታ…

መጋቢት 20, 2009

... አርኤችኤስ :አንግልአይረን : ጌትቫልቭ:ፍሌክስብልራበርሆዝእናሚልሆዝኮፕሊንግበጨረታአወዳድሮለመግዘትስለሚፈልግብቃትያላችሁእናከዚህበታችየተዘዘሩትንመስፈርትየምታሞሉተወዳዳሪዎችእንድትሳተፉኩባንያችንይጋብዛል:

:የጨረታመስፈርት

1Â Â ተጫራቾችበዘረፉየታደሰሕጋዊየንግድሥራፈቃድያላቸዉ:የተጨማሪእሴትታክስተመዝጋቢየሆኑት :ይግብርከፋይመለያቁጥርእናየወሩቫትማሳወቅያኦርጅናልእናየማይመለስፎቶኮፒበማማያዝየጨረታዉዝርዝር (ሰነድ)በስራሰኣትከመቐለዋናቢሮወይም አ/አበባቅርንጫፍመስርያቤትመዉስድይችላሉ::

2 ተጫራቾችየጨረታዋጋበሰምበታሸገፖስታይህማስታውቅያከወጣበትከ 20/03/2017እ.ኤ.አጀምሮእስከ 29/03/2017እ.ኤ.አጧት8:00ሰአትመቐለዋናመስርያወይምአዲስአበባቅርንጫፍመስሪያቤትለዚሁተብሎበተዘጋጀየጨረታሳጥንማስገባትይኖርባችዋል::

3Â ተጫራቾችየጨረታማስከበርያበባንክክፍያማዘዣ (CPO)ቦልት :ነትቦልትእናነት : ወሸሮችብር 35000.00 :ለመቀሌየሚቀርብለሜራብር 100,000.00 (መቶ ሺ ብር):Â…

መጋቢት 26, 2009

... ክዕድግ ይደሊ

Lot 4 መሳርሒህንፃ

 በዚመሰረትተወዳደርቲክተማልእዎዝግባእረቆሓ::

1ሕጋዊንግዲፍቓድዘለዎናይዚዘበንዚግብሪመንግስቲዝኸፈሉንግዲፈቓዶምዘሐደሱቲንቑፅሪዘለዎምዝተመዝገቡምኻኖምመረዳእታዘቕርቡንናይወርሒጥሪ 2009 ዓ/ም (VAT) ናይዲክለርዝተገበሮመረዳእታኣብጨረታሰነድክተሐሐዝአለዎ::

2 ናይጨረታመኽበሪቢድቦንድብስምማእኸልምርምርሜካናይዜሽንሕርሻኢነርጂገፀርንመቐለዘተሰርሐ 3,000 .00 (ሰለስተሽሕ) ብስፒኦከትሕዙዝኽእሉ

እቲጨረታብክልተኢንቨሎፕተዓሺጉክቀርብዘለዎኮይኑዋናኡንናይቴክኒክንምስቅዳሕሰነድናይቲትካልበዓልስልጣንፊርማንማሕተምንክህሉይግባእ

3 ሰነድጨረታ 30…

መጋቢት 27, 2009

... አቁሑት ክዕድግ ይደሊ

ምድብ 1 ናይህንፃመሳርሒ

ምድብ 2 ሻራተን ወንበር

ምድብ 3 ባርህዛፍ

ምድብ 4 ብሎኬት

ምድብ 5 ፀፀር 02

ምድብ 6 ፅሕፈት…

መጋቢት 28, 2009

... ኣይቲ ዕጥቂ ስፖርት አናእሽተይ አቁሑትን አቁሑት ሕትመትን ብጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ተጫረቲከማልእዎምዝግባእረቀሕታት

 1. ሕጋዊንግዲፍቃድበቢዘፈሩዘለዎ
 2. ናይ 2009 ዓምንግዲፍቃድዘሐደስኩምናይዘመኑግብሪዝከፈልኩምን
 3. ኣብተወሳኪእሴትታክስተመዝገብቲዝኮንኩምን
 4. ናይግብሪከፋላይመፍለዩቁፅሪዘለዎ
 5. ናይ 2009 ዓምዝተሓደሰመቅረባይነትወረቀትምስክርከቅርብዝክእል
 6. ኩሉ ሰነዳት ፋይናንሻል ዋናንቅዳሕንነንበይኑኣብዝተዓሸገፖስታከቅርብዝክእል
 7. መክበሪጨረታአቁሑት ፅሬት አቁሑት ኣይቲ ዕጥቂ ስፖርት አናእሽተይ…
መጋቢት 29, 2009

... ዘርኢ ተባሂሉ ካብ ዝተመደበ በጀት አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ተጫረቲከማልእዎምዝግባእረቀሕታት

 1. ሕጋዊንግዲፍቃድበቢዘፈሩዘለዎ
 2. ናይ 2009 ዓምንግዲፍቃድዘሐደስኩምናይዘመኑግብሪዝከፈልኩምን
 3. ኣብተወሳኪእሴትታክስተመዝገብቲዝኮንኩምን
 4. ናይግብሪከፋላይመፍለዩቁፅሪዘለዎ
 5. ናይ 2009 ዓምዝተሓደሰመቅረባይነትወረቀትምስክርከቅርብዝክእል
 6. ኩሉመረዳእታዋናንቅዳሕንነንበይኑኣብዝተዓሸገፖስታከቅርብዝክእል
 7. መክበሪጨረታ2000 ቅርሺ ብጥረገንዘብወይበባንኪዝተረጋገፀሲፒኦከትሕዝዝክእል
 8. ሰዓራይኣካልጨረታካብዝሰዓረሉዕለትጀሚሩኣብዉሽጢ 3ተናይስራሕመዓልትታትዉዕሊክአስርዝክእል
 9. ሰዓራይኣካልካብቲዝሰዓሮ 20% ቤትፅሕፈትትልምንፋይናንስንእቲወረዳምዉሳክወይዉንምንካይዝክእልምካኑይገልፅ
ሚያዝያ 2, 2009

... ክዕድግ ይደሊ

ሎትሐደኮምፒዩተርንተዛመድቲኮምፒተርንላፕቶፕ

ሎት ክልተ ኤለክትሮኒክስ ቢይመር ቪድዩካሜራ

1 አብቲጨረታክሳተፉዝደሊዩምልከታካበዝወፀሉዕለት 12/07/2009 ዓ/ምክሳብ 02/08/2009 ዓ/ምአብዘለዉናየስራሕሰዓታትሰነድጨረታብር 50 ብርብምግዛእካብቢሮናክትወስዱትክእሉ

2 ተጫረቲናይዘበኑዝተሐደሰንግዲፍቓድዝተሐደሰናይመቕረባይነትመታወቂያናይግብሪከፋላይነት (TIN መረዳእታ) ዘቕርብ VAT ተመዝገባይዝኾነናይጥሪወርሒ 2009 ዓ/ምዲክለርዝገበረ