ጥቅምት 27, 2010

... ናይ ኮንስትራክሽን ህንፃ : ናይ ኤሌክትሪክ ኣቅሑት : ናይ ኣዉቶ : ናይ ፅሬት ኣቁሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ 2009/2010 ዓ/ም ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፈቃድ ክተቅርቡ ትክእሉ

2 ናይ 2009/2010 ዓ/ም ዝተሐደሰ መቅረባይነት ሰርተፊኬት ክተቅርቡ ትክእሉ

3 ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቁፅሪ ሰርተፊኬት…

ጥቅምት 21, 2010

... ዝተገለፁ ናይ ናይ መኪና መለዋወጢ ኣቅሑት ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 • ዝርዝር መሰረት ናይ ጨረታ ሰነድ ካብ ኢንስተትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ቢሮ ቑፅሪ 09 ጨረታ ሰነድ ብምዕዳግ ትጫረቱ ከምትክእሉ ነፍልጥ
 • ናይ መኪና መለዋወጢ

1 ብተዛመዲ ስራሕ…

ጥቅምት 22, 2010

... ዝዉዕል ናይ ሕትመት ግልጋሎትን ን ናይ ግሪነሪ ግልጋሎትን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ግልጋሎት ክረክብ ይደሊ

1 ናይ ዘመኑ ግብሪ ዝኸፈሉ ናይ 2010 ዓ/ም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ Tin /ቲን ኣብ መቕረብቲ ዝተመዝገብሉ ናይ መቅረባይ መረጋገፂ ሕጋዊ ማሕተም አብ ሕድሕድ ፖስታን ጨረታ ሰነድን ገይሩ ዘቕርብ::

ጥቅምት 28, 2010

... ህንፃ መሳርሕን ካልኦት ናዉትታት ትምህርቲ ካብ ሕጋዉያን ነጋዶ ብግልፂ ጨረታ ክዕድግ ይደሊ

ክማልኡ ዝግብኦም ረቀሕታት

ስለዚ በዚ መሰረት ዝስዕብ ረቀሒ እተማልኡ ንክትወዳደሩ ይዕደም

ተጫረቲ ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎምን ናይ 2010 ዓ/ም ዘሐደሱን

 ተጫረቲ ኣብ መቕረብቲ…

ጥቅምት 23, 2010

... ዓመት ንቲ ወረድኡ ኣብያተ ፅሕፈት ግልጋሎት ዝዉዕሉ መሳርሒ ፅሕፈትን አቁሑት ፅሬትንአወዳዲሩ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 ስለዚ እዞም ዝስዕቡ ረቋሕታት ተማልኡ ሕጋዉያን ነጋዶ ክትወዳደሩ ይዕድም

 1. በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ ዝተሓደሰ ፍቃድ ንግዲ ዘለኩም
 2. Â ቲን ነምበረ ማለት እዉን መለለዩ ቁፅሪ ከፋላይ…
ጥቅምት 24, 2010

... መኪና : ናይ ሕትመት ስራሕቲ : ስራሕቲ ጋራጅ ብብርኪ ክልል ብግለፂ ጨረታ ክዕድግ ይደሊ

1 በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ከቕርብ ዝክእል

2 ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቑፅሪ /TIN/ ወረቀት ምስክር ከቕርብ ዝክእል

3 ናይ ተወሳኪ እሴት…

ጥቅምት 22, 2010

... ኣቅሑት ኤሌክትሮኒክስ : ናይ መኪና ጎማ : ስራሕቲ ሕትመት : ኣቅሑት ፅሬት ብግልፂ ጨረታ ኣወዳድሩ ክዕድግ ይደሊ

 1. ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ኮይኖም ናይ 2009 ዓ/ም ግብሪ ዝኸፈሉ ዝተሐደሰ ንግዲÂ ፍቓዶ መረዳአታ ከቕርቡ ዝኽእሉ::
 2. መለለይ ቁፅሪ ቲን/TIN/ ከቕርቡ ዝኽእሉ::
 3. ተወሳኺ እሴት ታክሲ /VAT/ ዝተመዝገቡን መረደእታ…
ጥቅምት 21, 2010

... ዝዉዕሉ ንመሳርሒ ፅሕፈት ሃለቅቲ ቀወምቲ ኣቅሑት : ኣቅሑት መለዋወጢ መኪናን መጋየፂታትን ወይድማ ዲከሮ ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 1. ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎም ቫት ተመዝገብቲ ዝኾኑ መፍለይ ቑፅሪ ዘለኩም ቢሮ ትልምን ፋይናስን ብዘዉፅኦ መሰረት ኣብ ዝርዝር መቅረብቲ ዝተመዝገብኩም Â መረዳእታ ክቕርብ ዝኽእል
 2. መኽበሪ ጨረታ
ጥቅምት 16, 2010

... እሰካነር :ድጂታል ካሜራን :ፎቶ ኮፒ መሽን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ 2009 ዓም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድን ቲን ናምብር ኮፒ ከቅርብ ዝክእል

2 ናይ 2009 ዓም መቅረባይነት ምዝገባን ናይ መስከረም ወርሒ 2010 ዓም ዲክለራስዩን ቫት /ቲኦቲ/ ዝተመዝገበ ምካኑ…

ጥቅምት 16, 2010

... ናይ ማይ ሞተር ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ስለዚ ነዞም ዝስዕቡ ረቋሕታት ተማልኡ ተጫረቲ ቀሪብኩም ንክትወዳደሩ ይዕድም

 1. ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎ ግብሪ መንግስቲ ከፊሉ ናይዚ 2010 ዓም ፍቃድ ንግዲ ዘሐደሰ
 2. መረዳእታ መለለዩ ቁፅሪ ከፈልቲ…
ጥቅምት 23, 2010

... ዝዉዕሉ ቀፂሎም ዝተዘርዘሩ ኣቁሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 • መሳርሒ አቁሑት ህንፃ
 • አቁሑት ኤለክትሮኒክስ
 • መሳርሒ አቁሑት ፅሕፈት
 • መሳርሒ አቁሑት ኤለክትሪክ
 • መለዋወጢ አቁሑት መኪናን
 • አቁሑት ፅሬት

ተጫረቲ ከማልእዎም ዝግባእ ረቆሒታት

ጥቅምት 22, 2010

... ኤለክትሮኒክስ ናይ ቢሮ አቁሑት ብብርኪ ክልል ብግለፂ ጨረታ ክዕድግ ይደሊ

1 በቲ ዘርፊ ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ከቕርብ ዝክእል

2 ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቑፅሪ /TIN/ ሰርተፊኬት ከቕርብ ዝክእል

3 ናይ ተወሳኪ እሴት ታክስ…

ጥቅምት 21, 2010

... ናይ መካይን ስፔር ፓርት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይድሊ

 1. ዝትሐደሰ ንግዲ ፈቃድ መቕረባይነት ዘለኩም::
 2. ናይ ግብሪ ከፋላይ መፍለይ ቁፅሪ/TIN/Â መረዳእታ ክተቕርቡ እትኽእሉ::
 3. ቫት ዝተመዝገብኩምን ኣብ 2009 ዓ/ም ናይ ወርሒ ሐምለ ዲክለር ዝገበርኩምን::
 4. ተጫራቲ በቲ ዝቐረበ…
ጥቅምት 24, 2010

... ዉዕል ዝአስር : 2ናይ ኮንስትራክሽን አቅሑት ከም ሑፃ :ክሬሽ :ባህርዛፍ ማቴነላ ሴርማክ እምኒ እተወዳደሩ ናይ ደኣንት ፍቃድ ዘለኩም ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ በቲ ዘፈር ዘለዎ::

2 ናይ ግብሪ ከፋላይነት መለለይ ሰርቲፊኬት/TIN / ክተቕርቡ ትኽእሉ::

3 ንተወሳኪ እሴት ታክሲ/ VAT ዝተመዝገብኩም ናይ…

ጥቅምት 16, 2010

... ኣብ ታቤላ ፅሑፍ ምፅሓፍን ከስርሕ ይደሊ

 1. ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ቲን ናምበር :ኣብ ሐዱሽ መቅረብቲ ዝርዝርን ዝተመዝገቡን ምካኑ ቫት ተመዝገበቲ ናይ ቀረባ እዋን ድክሊራስዩን ፎቶ ኮፒ ኸቅርቡ ዝክእሉ
 2. መክበሪ ጨረታ ብር 3000 ብጥረ…
ጥቅምት 16, 2010

... ፅሕፈት መሳርሒ ፅሬት መሳርሒ ደምቢ ክዳን (አንሶላ ኮቦርታ ፍርናሽ ትርኣስን ሕሙማን ብጀማን)ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ቫት ተመዝጋቢ መካኖም መረዳእታ ከቅርቡ ዝክእሉ

2 ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ስራሕ ፍቃድ መረዳእታ ዘቅርቡ

3 ብቢሮ ኤጀንሲ ልምዓት እቶት ናይ ግብሪ ከፈልቲ መለለዩ ካርድ ቲን…

ጥቅምት 10, 2010

... ሰናይ ትካል ንዝህቦም ሰብኣዊ ግልጋሎት መሳለጢ ዝዉዕል መካይን ብጨረታ አወዳዲሩ ክጥቀም ይደሊ

ሞዴል 105 ዝኾነት መኪና

2 ሙሉእ ቀበቶ/ safty belt/ ዘለዋ ከምኡዉን 6 ሰብን ካብኡ ንላዕልን እትሕዝ

3 አየር ኮንዲሽነር /AC/ ዘለዋ

4 ዝተጠየቀ ዝተሐተተ…

ጥቅምት 22, 2010

... ፅሕፈት መሳርሒ ሎት 2ን ን 2010 ዓም ብመደበኛ በጀት ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

በዚ መሰረት ተወዳደርቲ ክተማልእዎ ዝግባእ ረቋሒ

1 ሕጋዊ ንግዲ ፍቓድ ዘለዎ ናይዚ ዘበን ግብሪ መንግስቲ ዝኸፈሉ ንግዲ ፍቓዶም ዘሐደሱ ቲንÂ ቑፅሪ ዘለዎም ቫት ዝተመዝገቡ ምካኖም መረዳእታ ዘቕርቡን ናይ…

ጥቅምት 14, 2010

... ቪድዮን) ካብ ንብረት ምቅራብ ክሳብ ተከላ ተፈቲኑ ዘረክብ ብጨረታ ኣወዳዲሩ ምዕድግ ዝደለየት ንክትወዳደሩ

ክማልኡ ዝግብኦም መስፈርትታት

ናይዚ ስራሕ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎምን ናይ 2009 ዓም ንግዲ ፍቃድ ዘሐደሱን

ናይ ዘእትዎ ዋጋ 2% ብ ሲፒኦ ከትሕዙ ዝክእሉ

ሰነድ ጨረታ…

ጥቅምት 20, 2010

... አቁሑት መኪና መሳርሒ ህንፃ ክራይ ዶዘር ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ስለ ዝደሊ ሕጋዉያን ነጋዶ ክትወዳደሩ

1 ናይ ዘመኑ ግብሪ ዝኸፈሉ ናይ 2009/2010 ዝተሐደሰ ፍቃድ ንግዲ :ቲን /TIN/ : መቅረባይ ሰርተፊኬት : VAT ተመዝገብቲን ናይ ወርሒ ሓምለ 2009 ዓም ቫት ዲክለረሽን ከቅርቡ ዝክእሉ

2…