ታኅሣሥ 24, 2010

... ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ከይዲ ስራሕ ሃፍቲ እንስሳ አገልግሎት ዝዉዕል መድሃኒት እንስሳ ንምግዝእ ይደሊ

1 ብዘፍር መድሃኒት እንስሳ ናይ 2010 ዓም ዝተሐደሰ ሕጋዊ ፍቃድ ንግድ ዘለዎ

2 ተመዝጋቢ ተወሳኪ እሴት ታክስ ንምካኑ መረዳእታ ከቅርብ ዝክእል

3 ምስክር ወረቀት መቅረባይነት ዘለኩም

ታኅሣሥ 24, 2010

... በጀት ዓመት ኣብቲ ወረዳ ንዝርከብ ኣብያተ ፅሕፈት አገልግሎት ዝዉዕሉ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንብረት ንምጎዓዝ ይደሊ

1 ፍቃድ ንግዲ መኪና ናይ 2010 ዓም ዝተሐደሰ ፍቃድ ዘለዎ

2 ናይ ሳልሳይ ወገን ኢንሹራንስ መረዳእታ ከቅርብ ዝክእል

3 ናይ 2010 ዓም ዝተሐደሰ መቅረባይነት ወረቀት ምስክር…

ታኅሣሥ 18, 2010

... አገልግሎት ዝዉዕሉ ኣቅሑት ሕትመት ከሕትምን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1 ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎን ናይ ዘመኑ ዝተሐደሰ ፍቃድ ንግዲ ቅዳሕ ከቅርብ ዝክእል

2 መለለይ ከፋላይነት ግብሪ ቅዳሕ ከቅርብ ዝክእል

3 መረዳእታ መቅረባይነት ዘለዎን ቅዳሕ ከቅርብ…

ታኅሣሥ 19, 2010

... ደረቅ ጉሓፍ ከምኡዉን ፅሕፈት መሳርሒ ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ስለ ዝደሊ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ መሰረት ጌርኩም ክትወዳደሩ እትደልዩ ብኣኽብሮት ፃዉዒት የቕርብ

1 ቫት /VAT/ ተመዝጋቢ ኮይኑ ወርሒ ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም ናይ ቫት ዲክለሬሽን : ናይ ትወዳደርሉ ዘርፊ ንግደ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ 2009 ዓ/ም:መፍለይ ቁፅሪ ናይ ግብሪ/TIN/ ከፋላይ ከምኡ ዉን ሰርተፍኬት መቅረባየነት…

ታኅሣሥ 18, 2010

... ትግራይ ኮምፒተርን ተዛመድትን ብግልፂ ጨረታኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 1. ናይ 2010 ዓ/ም በቲ ዘርፊ ዝተሓደስ ንግዲ ፍቃድ ክተቅረቡ እትክእሉ
 2. ናይ ግብሪ ከፋላይ መለለይ ቑፅሪ Tin : VAT ሰርቲፊኬ ትክተቅርቡ እትክእሉ::
 3. ናይ ወርሒ ሕዳር 2010 ዓ/ም ዲክለር…
ታኅሣሥ 19, 2010

... ትሐቲ አመራርሓን ክትትልን ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ ትርከቡ ዝተፈቀደልኩም ዉልቀ ኦዲተራትን ኦዲት ትካላትን ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ኦዲት ከግብር ስለዝደለ ሕጋዊ ንግዲ ፍቅድ ዘለኩም ንክትወዳደሩ ንዕድም

1 ንቤት ዕዩ ኦዲት ንምግባር ዘክእል ብርኪ 1 ወይ 2 ወረቀት ምስክር መረጋገፂ ብቅዓት ሞያ ዘለዎም

2 ናይ 2010 ወረቀት ምስክር መረጋገፂ ብቅዓት ሞያን ዝተሐደሰ ምዝገባ ንግዲ ተወሳኬ…

ታኅሣሥ 18, 2010

... 2010 ዓም ንኣካዳሚን ግልጋሎት ዝዉዕሉ ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

ክማልኡ ዝግብኦም ረቃሕታት

1 ናይ ዘመኑ ዝተሃደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎም

2 መፍለይ ቁፅሪ ዘለዎም

3 ወርሓዊ ዲክላሬሽን ዘቅርብን ተወሳኪ እሴት ታክሲ ዝተመዝገበን

ታኅሣሥ 12, 2010

... ዝተፈላለዩ ናይ ፅሕፈት መሳርሒ ብግልፂ ጨረታ አወደዲሩ ክዕድግ

1 ናይ ዘመኑ ግብሪ ዝከፈሉ ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ: ቲን ናምበር ዘለዎ

2 ኣብ መቅረባይነት ዝተመዝገበሉ መረጋገፂ ዘቅርብን ናይ ቫት መወዳእታ ወርሓዊ ሪፖርት ዝገበረ

3 VAT ዝረመዝገቡ…

ታኅሣሥ 19, 2010

... ዝኮነ ኮንደሚንየም ዝነበረ ሐደ ህንፃ ማለት እዉን G+3 ናብ ቤት ፅሕፈት ተቀይሩ ንምስራሕ ናይ ኮንስተራክሽን ፍቃድ ብደረጃ 8 ፍቃድ ንግዲ ዝለዎም ማሕበራት ማለት እዉን ዉልቀ ደቀቅቲን ኣናእሽተይን ትካላት ብግልፂ ኣጫሪቱ ከስርሕ ይደሊ

1 ናይ 2010 ዓም በቲ ዘፈር ዝተሐደሰ ፍቃድ ንግዲ ዘለኩም : ናይ መቅረባይነት ምስክር ወረቀት ዘለኩም : ተወሳኪ እሴት ታክስ ምዝጉባት ዝኮንኩም

2 ናይ ንግዲ ምዝገባ ምስክር ወረቀትን…

ታኅሣሥ 18, 2010

... ቢሮ ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ዕደጋ ክፍፅም ይደሊ

ስለዚ ነዚ ዝወፀ ጨረታ ንክትሳተፉ እትደልዩ ነጋዶ ኣብ ዘርፊ ሕጋዊ ናይ ንግዲ ፍቃድ ናይ 2010 ዓም ግብሪ ዝከፈልኩም፣ መለለዩ ቁፅሪ ከፋላይነት ግብሪ፣ ወርሓዊ ቫት ናይ ጥቅምቲ 2010 ሪፖርት ማለት ዉን…

ታኅሣሥ 19, 2010

... ምግዛእን ምሻጥን ዝተዋፈሩ ወይ ኣብቲ ዝገዝእዎ ኣቅሓ ተዛማዲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ብጨረታ አወዳዲሩ ክሸይጥ ይደሊ

 • ዘገልገሉ ናይ መኪና ጎማታታት
 • ዝተፈላለዩ ዘገልገሉ ናይ መኪና ኣቅሑት
 • ዝተፈላለዩ ካልኦት ዘገልገሉ ኣቅሑትን

1 እቶም ኣቅሑ እዚ ማስታወቂያ ካብ ዝተጋወሐሉ ዕለት ጀሚሩ ንተከታታልቲ 15…

ታኅሣሥ 16, 2010

... ዝተፈላለዩ ቐወምቲ ንብረታት ዝኣከብናዩም ብጨረታ ኣጫሪትና ክንሸይጥ ንደሊ

1 ናይ ምጭራት ዓቅሚ ዘለዎ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ፆታ ዘይፈሊ ብጨረታ ክገዝእ ዝክእል

2 እቲ ጨረታ ካብ ዝተጠቀሰሉ ዕለት ጀሚሩ ንተከታታሊ 10 ናይ ስራሕ መዓልቲ ተጠቂሱ ይፀንሕ

ታኅሣሥ 25, 2010

... ንምፍፃምን ንዝተፈላለዩ ግልጋሎት ዝዉዕሉ ሃለቅቲ ናይ ፅሕፈት መሳርሕታት: ፅሬት ኣቅሑት: ኤሌክትሮኒከስ ኣቅሑት :ናይ መካይን መለዋወጪ ኣቅሑት: ናይ ሞተር ሳይክል መለዋወጪ ኣቅሑትን ናይ እንስሳት መኖ ዘርእን ብግለፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕግ ይደሊ

1 ናይ ተጫረቲ ሽም: ፊርማ :አድራሻ :ማሕተም አብቲ ሰነደ ጨረታ ክህልዎ አለዎ

2 ናይ 2009/10 ዓም በቢ ዓዉዲ ስርሑ ዝተሓደሰ ንግዲ ፈቃድ ቲን ናምበር ዝተሐደሰ መቅረባይነት :ቫተ ዝተመዝገብሉ…

ታኅሣሥ 16, 2010

... ናይ ቢሮ ኣቅሑት (Office Furniture) ኣቅሑት ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክገዝእ ይደሊ

 • ካብዚ ቐፂሉ ዘሎ መስፈርቲ እተማልኡ ተወዳደርረቲ ዘይምለስ 50 ብር ብምክፋል ትካል ዘዳለዎ ጨረታ ሰነድ ብምዕዳግ ንክትወዳደሩ ንዕድም

1 ብዘርፉ ናይ 2010 ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግድ ፍቓድ ኮፒ…

ታኅሣሥ 17, 2010

... ንብረታት ብምድብ መቂሉ ብብርኪ ክልል ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

 • ምድብ 1 ሃለቅትን ቐወምትን ናይ ፅሕፈት ኣቅሑት
 • ምድብ 2 ናይ ኤሌክትሮኒክስ መለዋወጢ ኣቅሑት
 • ምድብ 3 ናይ መኪና መለዋወጢ ኣቅሑት
 • ምድብ 4 ናይ መኪና ፅገና ግልጋሎት ንምርካብ…
ታኅሣሥ 16, 2010

... ፅሕፈት ግልጋሎት ዝዉዕል መሳርሒ ፅሕፈት :ኤለክትሮኒክስ: ኣብነት ፋርጎ ማሽን: ኮምፒተርን ናይ ኮምፒተር አክሰሰሪን: ብግልፂ ጨረታ ኣወዳዲሩ ክዕድግን ይደሊ

1.  ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለኩም

2.  ኣብ ናይ ፋይናንስ መቅረባይ ዝርዝር ዝተመዝገብኩም ዘሐደስኩምን

3.  ናይ 2009 ዓም ንግዲ ፍቃድ ዘሐደስኩም

4.Â…

ታኅሣሥ 17, 2010

... መሳረሒ ኣቅሑ (Different Staionery)ብጨረታ አወዳዲሩ ንምግዛእ ትደሊ

 1. ናይ 2010ዓ/ም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎም ተጫራቲ ካብ ቢሮቁፅሪ 613 / 100.00 / ቅርሺ ከፊሎም ናይ ጨረታ ዶክመንት ክወስዱ ይክእሉ::
 2. ተጫረቲ ንግዲ ፍቃድ ዝተመዝገብሉ ናይ ቫት ሴርቲፍኬትን:ቲን ቁፅሪ…
ታኅሣሥ 19, 2010

... ግልጋሎት ዝዉዕሉ ኤሌክትሮኒክስን ጎማ መኪና ብግልፂ ጨረታ አወዳዲሩ ክዕድግ ይደሊ

1.  ከም ኣድላይነቱ ተጫረቲ ዉሽጢ ዓዲ ዝተሐዳ ሕጋዊ ፍቃድ ንግዲ : መቅረባይነት ዝተመዝገቡ ካምኡዉን ዋናን ቅዳሕ መለለይ ቁፅሪ ከፋላይነት ግብሪ ከቅርብ ዝክእል

2.  ተጫረቲ ዉሽጢ ዓዲ…

ታኅሣሥ 17, 2010

... ኣቅሑት (Comping Materials)ብጨረታ አወዳዲሩ ንምግዛእ ትደሊ

 1. ናይ 2010 ዓ/ም ዝተሐደሰ ንግዲ ፍቃድ ዘለዎም ተጫራቲ ካብ ቢሮቁፅሪ 613 / 100.00 / ቅርሺ ከፊሎም ናይ ጨረታ ዶክመንት ክወስዱ ይክእሉ::
 2. ተጫረቲ ንግዲ ፍቃድ ዝተመዝገብሉ ናይ ቫት ሴርቲፍኬትን:ቲን…
ታኅሣሥ 12, 2010

... እስፔርን ዘይትን ብግልፂ ጨረታ አወዳደሩ ክዕድግ ይደሊ

 1. ናይዚ ዘመን ዝተሐደሰ ሕጋዊ ንግዲ ፍቃድ ዘለኩም ዘይምለስ ፎቶ ኮፒን ዘቕርብ::
 2. ናይ ግብሪ ከፋሊ መለለይ ቑፅሪ /ቲን ናምበር ዘለዎ ዘይምለስ ፎቶ ኮፒን ዘቕርብ::
 3. ቫት እንተኮይኖም ቫት ዝተመዝገብኩምሉ…