ዝርዝር ኣብ ከተማ መቐለ መደብ

መፀውዒ መደብ መወዳእታ መዓልቲ ዝቀረዮ መዓልቲ
ክኢላ ስረዓት ትምህርትን ደጋፍን ክትትል ስልጠናን ፈተናን

ቢሮና ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድንትራንስፖርትን አብዳይሬክተር ምርግጋፅ ብቅዓት አሽከርከርትን ተሽከርከርትን ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፁ ክፍቲ ስራሕ መደባት ሰራሐተኛታት ኣወዳዲሩ ብርኪ ዕቤት ወሽጥን ደገን ዝዉዉር ከም እዉን ብቁፃር ሓይሊ ሰብÂ ክመልእ ስለዝደለየ ንተወዳደርቲ በዚ ምልክታ እዚ ይዕድም


ጥባቅ ቃላት:
ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን -- መቐለ
ግንቦት 21, 2009 5 መዓለቲታት