ኣብ ቀረባ ዝተዘርጉሑ ስራሕቲታት

መፀውዒ መደብ መወዳእታ መዓልቲ ዝቀረዮ መዓልቲ
ክኢላ ስረዓት ትምህርትን ደጋፍን ክትትል ስልጠናን ፈተናን

ቢሮና ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድንትራንስፖርትን አብዳይሬክተር ምርግጋፅ ብቅዓት አሽከርከርትን ተሽከርከርትን ካብዚ ንታሕቲ ዝተገለፁ ክፍቲ ስራሕ መደባት ሰራሐተኛታት ኣወዳዲሩ ብርኪ ዕቤት ወሽጥን ደገን ዝዉዉር ከም እዉን ብቁፃር ሓይሊ ሰብÂ ክመልእ ስለዝደለየ ንተወዳደርቲ በዚ ምልክታ እዚ ይዕድም


ጥባቅ ቃላት:
ቢሮ ኮንስትራክሽን መንገድን ትራንስፖርትን -- መቐለ
ግንቦት 21, 2009 5 መዓለቲታት
ናይ ሕጊ ክኢላ ሰራሕተኛ

ኤጀንሲ ምስ ሕ ስማዕልምዓት ክልል ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ኣብ ዝርከብ ክፍቲ ናይ ስራሕ መደብ ሰራሕተኛታት ከወዳድር ይደልይ


ጥባቅ ቃላት:
ኤጀንሲ ምስፍሕፋሕ ሕብረት ስራሕ ማሕበራትን ልምዓት ዕደጋን -- ላዕላይ ኣድያቦ
ግንቦት 21, 2009 5 መዓለቲታት

ምልክታ ስራሕ/ጨረታ ክልጥፉ ይድልዪ

ብነፃ ምልክታ ስራሕን ጨረታታት jobs@milkta.com ይልእኩ ለጥፍ ስራሕ

Call us today at +251.344.411006 or Email us at info@milkta.com

We strive to provide Our Customers with Top Experience and Wonderful services